VVGC hecht waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken je persoonsgegevens dan ook uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante en geldende wettelijke voorschriften.

Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil VVGC je vooral informeren en wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van je gegevens en op je rechten. Door gebruik te maken van onze website verleen je expliciet toestemming aan ons om je gegevens te verwerken. 

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan jou om regelmatig dit document te raadplegen. Op onze website zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we verkrijgen via onze website wordt beschermd, zowel online als offline.

Wat verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.vvgc.be is eigendom van VVGC BV.

VVGC BV
Ottergemsesteenweg Zuid 808
9000 Gent
België
BE0723.444.311
E-mail: info@vvgc.be
Tel: +32 474 29 38 82

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

VVGC verbindt zich ertoe enkel gegevens te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor de communicatie- en marketingdoeleinden waarvoor wij ze verzameld hebben. 

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

VVGC verzamelt persoonsgegevens zodat jij een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring ervaart. Hoe intensiever je onze website gebruikt, hoe uitgebreider de data die wij verzamelen. 
Gegevensverwerking is nu eenmaal essentieel voor de werking van onze website en de daarbij bijbehorende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening. Zo krijg je aangepaste informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor jou.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten. Dit zijn persoonsgerichte en specifieke producten aangepast aan de door jou geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketingdoeleinden.
 • Hr-doeleinden. 

Bij een bezoek aan onze website verzamelen wij ook enkele gegevens voor statistische doeleinden. Deze gegevens zoals IP-adres, vermoedelijke locatie, dag en uur van je bezoek, welke pagina’s je bezocht hebt …  zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Als je de website van VVGC bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Als gebruiker verschaf je steeds zelf de persoonsgegevens aan ons en kan je op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behouden wij ons het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik. We geven of verkopen je gegevens niet aan derden, zelfs niet als ze aan ons verbonden zijn. 

Wij gebruiken cookies

Als je voor het eerst een website bezoekt, krijg je meestal een cookiemelding. Ook op onze website werken we met cookies die we tijdens je bezoek op je harde schijf plaatsen. Cookies helpen ons om de website beter af te stemmen op jouw behoeften zodat je bijvoorbeeld bij een volgende bezoek de website meteen in de juiste taal ziet. Niet-functionele cookies helpen ons om jouw bezoek aan onze website te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden.

Wil je meer weten over de manier waarop wij cookies gebruiken om je persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken? Bekijk dan onze Cookie Policy.

Als je onze website zo optimaal mogelijk wilt bezoeken, raden we je aan om cookies in te schakelen. Toch liever surfen zonder cookies? In onze Cookie Policy lees je hoe je ze uitschakelt.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

VVGC verwerkt je persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

We hebben de nodige technische en beveiligingsmaatregelen genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in onze informaticasystemen nemen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage / rectificatie / wissen van persoonsgegevens

Als je je identiteit als gebruiker kunt bewijzen, beschik je over het recht om aan ons te vragen of we al dan niet jouw persoonsgegevens verwerken. Wanneer we je gegevens verwerken, heb je bovendien recht om jouw persoonlijke gegevens in te kijken. Indien je dit wenst, geven wij binnen één maand na het ontvangen van je aanvraag hier gevolg aan. Een aanvraag doe je heel eenvoudig via een aangetekende zending of nog makkelijker via mail naar info@vvgc.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kun je steeds laten verbeteren. Het is in de eerste plaats aan jou om als gebruiker zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. Je recht op verbetering kun je uitoefenen door een aanvullende verklaring te bezorgen aan VVGC. We doen de nodige aanpassingen binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Je hebt bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging je persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de volgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld.
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking.
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan.
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

VVGC beoordeelt steeds je aanvraag op basis van bovenstaande gevallen.

Recht op beperking van / bezwaar tegen de verwerking van persoonsgevens

Als gebruiker heb je het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Verwerkt VVGC - of iemand anders - bijvoorbeeld onjuiste gegevens dan kun je eisen dat je gegevens niet gebruikt mogen worden zolang ze niet juist zijn. Andere voorbeelden waarbij je dit recht kunt opeisen:

 • Gedurende de periode die wij nodig hebben om - in geval van betwisting - de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je als gebruiker een beperking van de verwerking verkiest in plaats van het wissen van de persoonsgegevens. 
 • Wanneer wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en je als gebruiker de persoonsgegevens nodig hebt inzake een rechtsvordering.
 • Gedurende de periode die VVGC nodig heeft om je aanvraag voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Als gebruiker heb je bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Doe je dit? Dan staken wij de verwerking van je persoonsgegevens, tenzij we dwingende en gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens kunnen aanvoeren. En die zwaarder wegen dan het recht op bezwaar. Indien je als gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zullen wij hier binnen één maand na het ontvangen van je aanvraag gevolg aan geven. Een aanvraag doe je heel eenvoudig via een aangetekende zending of nog makkelijker via mail naar info@vvgc.be.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als gebruiker heb je het recht om de aan VVGC verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Met andere woorden: in een bestand dat je op elke computer kunt openen. 

Daarnaast heb je als gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de gebruiker.

Indien je als gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zullen wij hier binnen één maand na het ontvangen van je aanvraag gevolg aan geven. Een aanvraag doe je heel eenvoudig via een aangetekende zending of nog makkelijker via mail naar info@vvgc.be.

Recht op het intrekken van toestemming / recht om klacht in te dienen

Als gebruiker heb je te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. 

Daarnaast heb je als Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van je persoonsgegevens door VVGC bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien je als Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zullen wij hier binnen één maand na het ontvangen van je aanvraag gevolg aan geven. Een aanvraag doe je heel eenvoudig via een aangetekende zending of nog makkelijker via mail naar info@vvgc.be.